Aangepast meerjarenplan en budget 2016 OCMW

Op 8 december 2015, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

De OCMW-raad keurde het gewijzigde meerjarenplan 2016 – 2019 en het bijhorende budget voor 2016 goed. Hierin worden 2 grote investeringsprojecten voorzien, nl. 3 nieuwe transitwoningen en een nieuwe kinderopvang voor Grasheide. Daarnaast wordt er een extra schuldafbouw voorzien.

Bij de bijsturing van het meerjarenplan van het OCMW werd uitgegaan van een aantal randvoorwaarden:

De gemeentelijke bijdrage blijft op de afgesproken 1,6 miljoen euro, niet geïndexeerd;
De schuldenlast van het OCMW dient afgebouwd te worden;
De autofinancieringsmarge blijft elk jaar positief. Er wordt dus elk jaar een positief exploitatieresultaat na de aflossing van de schulden voorzien;
Er moet een voldoende positief resultaat op kasbasis blijven zodat ook de volgende jaren mogelijke tegenvallers kunnen opgevangen worden.

Het exploitatiebudget werd bijgestuurd op basis van de rekening van 2014 en de kwartaalrapporteringen en vooruitzichten van 2015. Ook de bijhorende actieplannen werden bijgestuurd. Hierbij werd bijvoorbeeld een nieuwe prioritaire doelstelling vooropgesteld voor de nieuwe mid-office die samen met de gemeente uitgewerkt zal worden. De optimalisatie van de dienstverlening en de voorbereiding van de verdere integratie van het OCMW in de gemeente staan hierbij voorop.

In het budget zijn een aantal efficiëntieverhogingen voorzien. Zo zullen vanaf januari 2016 de wachtlijsten en huurprijsberekeningen van de sociale woongelegenheden van Van der Borght beheerd worden door de huisvestingsmaatschappij en zal de technische dienst van het OCMW geïntegreerd worden in deze van de gemeente.

Er wordt blijvend extra ingezet op activering aangezien dit een zeer doeltreffende maatregel is om cliënten op lange termijn uit de armoede te krijgen. Hiervoor wordt het budget voor tewerkstellingen in het kader van art. 60 § 7 met 50% verhoogd. In plaats van de vooropgestelde 8 tewerkstellingen per jaar worden er 12 voorzien. Dankzij deze maatregel kunnen we ook het budget voor leeflonen en dat voor financiële steunverlening onder controle houden.

Voor het budget van de Lokale OpvangInitiatieven werd rekening gehouden met de huidige situatie waarbij er een hogere bezettingsgraad van de LOI’s voor vluchtelingen voorzien is.

Voor het Dienstencentrum Het Lijsternest wordt een uitbreiding voorzien van het aanbod van warme maaltijden van de huidige 3 middagen per week naar 5, elke weekdag dus.

 De schuldenlast wordt extra afgebouwd. De extra aflossing van een lening van € 165.242 in 2015 en een extra aflossing van 2 leningen in 2016 voor een totaal bedrag van € 283.792 werden voorzien. Hierdoor zal er in de loop van deze legislatuur voor meer dan 1 miljoen euro schuldafbouw gebeuren van de oorspronkelijke 2,5 miljoen euro schulden die het OCMW bij aanvang van deze legislatuur had.

 Het initiële meerjarenplan voorzag een verlaging van de schuld van 27% . Door de extra aflossingen voorzien we nu een afbouw van 44% van de schulden gedurende deze legislatuur. Er worden geen nieuwe leningen aangegaan.

Buiten de noodzakelijke investeringen om het bestaande patrimonium te onderhouden wordt er voor 1.050.000 euro nieuwe investeringen voorzien in 2 grote projecten die in 2016 – 2017 gerealiseerd zullen worden. Voor de nieuwe kinderopvang ‘De Bolle Boom’ op de site Van der Borght in Grasheide wordt € 500.000 voorzien. Deze kinderopvang zal naast de huidige kinderopvang gebouwd worden. Verder is er € 550.000 voorzien voor de bouw van 3 nieuwe transitwoningen met 3 slaapkamers. Hierdoor vervolledigt het OCMW zijn aanbod aan transitwoningen zodat al de daklozen waarvoor het OCMW dringende opvang moet voorzien in recente woongelegenheden in eigen beheer terecht kunnen. Voor deze noodopvang moeten dan geen woningen op de private huurmarkt meer ingehuurd worden.

Na al deze bijsturingen blijft het meerjarenplan voldoen aan de gestelde voorwaarden. Er blijft jaarlijks een positief exploitatieresultaat na schuldaflossing tussen € 17.588 en € 54.666. Het geschatte gecumuleerde resultaat op kasbasis wordt eind 2019 vastgesteld op 0,5 miljoen euro om wijzigingen en eventuele tegenvallers ook de volgende jaren te kunnen opvangen.

‘In tegenstelling tot de onheilspellende berichten die we in de media horen van andere OCMW’s zijn we er in Putte in geslaagd om ons budget ook de volgende jaren onder controle te houden. Na de bijsturing van ons meerjarenplan aan de gewijzigde maatschappelijke situatie en het opnemen van 2 grote nieuwe investeringsprojecten voor de volgende 2 jaren blijven we binnen de vooropgestelde krijtlijnen. De gemeentelijke bijdrage blijft 1,6 miljoen euro per jaar, er is een extra afbouw van de schuld en we hebben nog voldoende ruimte om ook de volgende jaren ons beleid bij te kunnen sturen’, aldus OCMW-voorzitter Bert Rousseau.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is