Gemeente Putte laat belastingen voor het derde jaar op rij dalen ondanks extra investeringen en schuldafbouw.

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën

Op de gemeenteraad van 21 december 2017 is het aangepast meerjarenplan van de gemeente Putte goedgekeurd. Bij het opstellen van dit aangepast meerjarenplan bleven de 3 kernprincipes die onze bestuursploeg hoog in het vaandel dragen overeind: blijven investeren, schuldafbouw en verlaging van de belastingen.

Schepen van financiën Bert Rousseau licht toe: “Deze aanpassing aan het meerjarenplan is tot stand gekomen na intens overleg met de diensten waar de budgetposten van het exploitatiebudget (dagelijkse kosten) gedetailleerd onder de loep genomen werden, rekening houdend met de tendensen uit de jaarrekeningen van de vorige 2 boekjaren en de stand van het budget 2017 op dat moment. Voor de investeringen werden de cijfers bijgestuurd naar recente inzichten van bedragen en timing. Ook werd het jaar 2020 toegevoegd zoals wettelijk voorzien, waarbij we dus het resultaat van het huidige beleid voor de volgende 3 jaar simuleren. Hierin is zoals wettelijk voorzien geen nieuw beleid opgenomen voor 2020, maar een extrapolatie van het huidige beleid doorgetrokken en lopende projecten meegenomen.”

Belastingen

Dit meerjarenplan voorziet voor het derde opeenvolgend jaar een verlaging van de belastingen in de vorm van de gemeentelijke opcentiemen. Deze worden voor volgend jaar vastgesteld op 840 opcentiemen (na wijziging van de onroerende voorheffing op Vlaams niveau zou deze iets meer dan 850 zijn voor gelijke inkomsten).

Investeringen

In het meerjarenplan werden een aantal bijsturingen van de timing in lopende projecten doorgevoerd met de huidige inzichten. Een heel aantal nieuwe investeringsprojecten werden toegevoegd. Deze voornamelijk voor de vervanging van materieel en voertuigen van de technische diensten, software, aanpassingen aan het gemeentelijk magazijn en investeringen in onze gebouwen en eigendommen waaronder bijv. de noodzakelijke dringende herstelling van het dak van de kerk van Grasheide. In het voorliggende meerjarenplan staat dan ook voor bijna 11 miljoen euro aan investeringen opgenomen voor 2017 en 2018 samen. Deze leningen zullen voor meer dan 70% gerealiseerd worden via subsidies en eigen middelen. Voor 2019 – 2020 staan momenteel nog voor iets meer dan 4 miljoen euro investeringen gepland in lopende projecten waarvan eveneens meer dan 75% vanuit subsidies en eigen middelen voorzien wordt.

Schuldafbouw

Door het bijstellen van het meerjarenplan zien we dat de voorziene lening van 1 miljoen euro in dit jaar 2017 niet nodig zal zijn. Deze lening is dan ook verwijderd uit het meerjarenplan. Voor volgend jaar werd 3 miljoen euro voorzien. Als de tendens van de afgelopen jaren zich blijft aanhouden, zal ook in 2018 dit volledige bedrag niet moeten opgenomen worden. Deze 3 miljoen staat ook tegenover meer dan 11 miljoen euro investeringen in 2017 en 2018. Voor 2019 staat nog voor 1 miljoen euro nieuwe leningen genoteerd, in 2020 zijn momenteel geen nieuwe lening.

Tegen eind dit jaar zal de schuld van onze gemeente reeds met 4.675.207 euro gedaald zijn t.o.v. eind 2012 wat overeenkomt met een daling van 15,5 %. Ten opzichte van eind 2013, waar de schuld een maximum bereikte, is dat zelfs 19%. Volgens het voorliggende meerjarenplan daalt de schuld tegen eind 2020 verder ten opzichte van eind 2012 met 7.550.872 of zelfs 25% (28% tegenover topjaar 2013).

Een schril contrast met de voorspellingen eind 2013 waarbij de gemeentelijke schuld amper zou dalen en rekening houdend met een lening van 1 miljoen euro dat toen op het AGB voorzien werd zelfs zou stijgen.

Tot slot

Samengevat zal in deze legislatuur, dus tot eind 2018 voor 20.752.270 euro aan investeringen gerealiseerd worden wat neerkomt op een gemiddelde investering van 3.458.712 per jaar EN al een daling van de schuld met 3.930.369 euro of 655.061 per jaar.

 

Schepen van financiën Bert Rousseau besluit: ‘In vergelijking met het oorspronkelijke meerjarenplan dat in december 2013 goedgekeurd werd door de gemeenteraad kunnen we het volgende besluiten: Dit meerjarenplan is momenteel door het huidige bestuur bijgesteld waarbij voor dezelfde periode tot eind 2019 er voor meer dan 5,3 miljoen euro miljoen euro minder nieuwe leningen zullen aangegaan zijn dan toen voorzien. Er werden voor 6,7 miljoen euro extra investeringen ingeschreven in datzelfde meerjarenplan tot 2019 waarvan het zwaartepunt in realisaties ligt in de jaren 2017 en 2018 en dus vooral bij projecten die momenteel lopen. Bovendien werd dit gerealiseerd met voor het derde jaar een daling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. ‘

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is