Meerjarenplanning en budget OCMW goedgekeurd door OCMW-raad

Op 22 januari 2014

 

Tijdens de vorige OCMW-raad werd de meerjarenplanning 2014 – 2019 van het OCMW van Putte goedgekeurd, samen met het budget voor 2014.

 

De gemeentelijke bijdrage zal zakken van € 1.902.000 voor 2013 naar € 1.600.000 vanaf volgend jaar. Deze blijft ook de volledige 6 jaar dezelfde, wat jaarlijks een extra besparing betekent ter hoogte van de indexatie die voorzien is in de meeste kostenplaatsen.

Voor de geplande investeringen zullen geen nieuwe leningen aangegaan worden, maar alleen eigen middelen en middelen uit desinvesteringen gebruikt worden. Er zijn ongeveer € 810.000 netto aflossingen van leningen voorzien tussen 1 januari 2013 en 31 december 2018 (plus € 454.000 intresten). Dit betekent een verlaging van de schulden op lange termijn van het OCMW gedurende deze legislatuur van 
€ 2.600.000 naar € 1.590.000 (of 31%).

 

Om deze doelstellingen te realiseren zijn als voornaamste doelstellingen het financieel onder controle houden van het OCMW (met o.a. het correcter opvolgen van openstaande vorderingen) en een optimalisatie van de interne werking voorop gesteld. Ook het verder uitwerken van het pas opgestarte dienstencentrum staat centraal. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale samenwerking met vrijwilligers, verenigingen en organisaties.

 

Naar personeelsbezetting worden geen naakte ontslagen voorzien, maar wordt er wel rekening gehouden met de beperkte opportuniteiten die zich stellen:

- van de 2 maatschappelijk werkers die in 2015 met pensioen gaan zal er slechts 1 vervangen worden;

- vanaf de pensionering van de OCMW-secretaris zal er met 1 secretaris voor gemeente en OCMW samen gewerkt worden;

- van de huidige 3 web+ contracten in de technische dienst wordt er 1 overgezet naar een administratieve functie.

 

De opmerkelijkste wijzigingen in exploitatiebudget vanaf 2014 t.o.v. het huidige budget zijn:

- de mantelzorgtoelage die de gemeente tot dit jaar uitkeert, wordt overgenomen door het OCMW en verdubbeld van € 50/jaar naar €100/jaar en de DIFTAR-toelage voor mensen met incontinentie- en stomamateriaal wordt eveneens overgenomen van de gemeente (in totaal werd € 20.000 voorzien voor deze 2 toelagen);

- door een evaluatie van de samenwerkingsverbanden zullen 3 niet-rendabele samenwerkingen stopgezet worden: klus- en verhuisdienst van de Kringwinkel; de sociale kruidenier van Heist-op-den-Berg en de samenwerking met de psychologische begeleiding door De Pont;

- voor Kind In Nood worden terug middelen voorzien aangezien Putte als enige in de regio sinds 2012 deze organisatie niet meer ondersteunde;

- het dienstencentrum wordt volgend jaar verder uitgebouwd;

- het aantal plaatsen in lokale opvanginitiatieven voor vluchtelingen zal terugvallen van 26 plaatsen dit jaar naar 17 plaatsen vanaf april 2014;

- er worden onderhoudscontracten aangegaan voor verwarmingsketels, schoorstenen vegen, pompen, ... waardoor het huidige curatieve onderhoud zo veel mogelijk omgezet wordt naar preventief onderhoud;

- het aantal woongelegenheden (noodwoningen) in eigendom zal stijgen. Het aantal huurcontracten (van noodwoningen en opvanginitiatieven) zullen aanzienlijk dalen. Hiervoor werd vorige OCMW-raad reeds beslist een woning met opslagruimte aan te kopen;

- het vroegere zaaltje van Het Lijsternest wordt verhuurd aan Familiehulp om daar een dagopvang te organiseren voor zorgbehoevenden;

- een verdere samenwerking en integratie tussen de diensten van het OCMW en de gemeente wordt uitgewerkt.

 

“Met deze meerjarenplanning bereiken we ons vooropgestelde doel: een behoorlijke besparing op het OCMW en dit budget de volgende jaren onder controle houden samen met een behoorlijke schuldafbouw van meer dan 30%. En dit zonder afbouw van de dienstverlening naar de bevolking en zonder naakte ontslagen. Dankzij een gemotiveerde ploeg medewerkers kunnen we dit doel bereiken”, aldus OCMW-voorzitter Bert Rousseau.

 

Bert Rousseau, OCMW-voorzitter

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is