Mobiliteit Peulis en het bochtenwerk van CD&V

Op 17 februari 2015

In voorbereiding van de opening van de R6 werden in Peulis maatregelen genomen om het steeds toenemende doorgaand verkeer in de woonwijken een halt toe te roepen. De evaluatie van deze maatregelen leert dat er iets minder doorgaand verkeer door de straten van Peulis rijdt en dit ondanks de toename van het aantal voertuigen op de N15 met 30%. Tot zover geslaagd, echter een aantal straten zoals Oude Putsebaan Oost en meer nog de Peulisbaan hebben meer doorgaand verkeer te verwerken.

Om deze plaatselijke toename te stoppen werden aanpassingen aan de huidige situatie voorgesteld. De aanpassingen betreffen : Peulisstraat dubbele richting, opheffen enkele richting Oude Putsebaan Oost, knip tegen het dorp aan van Peulisbaan en Oude Putsebaan West. Dit alles in combinatie met snelheidsvertragende maatregelen in de andere straten zoals Weynesbaan, Peulisstraat en Oude Putsebaan Oost. In deze laatste kan het principe van een fietsstraat worden toegepast.

Deze aanpassingen komen ons inziens tegemoet aan de voornaamste bezwaren op de huidige situatie. De bewegingsvrijheid in de kern vergroot terwijl tegelijk de voornaamste stromen doorgaand verkeer er uit worden gehaald. De woonstraten worden autoluwer en in- en uitgaand verkeer wordt meer verdeeld over verschillende straten. De handelaars uit de Peulisstraat krijgen terug verkeer uit 2 richtingen en de openbare functies zoals Gildenzaal en kinderopvang worden beter bereikbaar. Bovendien wordt het kruispunt aan de Kai minder complex. Dit alles terwijl het centrum bereikbaar is vanuit elke windrichting.

Deze aanpassingen werden voorgelegd aan het college op 22/12/2014 die groen licht gaf voor uitvoering.
Tijdens een vergadering van de Intergemeentelijke Begeleidingscommissie op dinsdag 3 februari waarin ook het voorstel van buurgemeente Bonheiden werd besproken vertolkte de CD&V fractie plots een volledig ander standpunt dan zij had ingenomen op het college van 22/12/2014. Het voorstel van Bonheiden droeg hun voorkeur weg. Op het college van 10/2 bevestigde de CD&V fractie nogmaals deze bocht en drukte de mobiliteitsvisie van Bonheiden door.
Het voorstel van Bonheiden, alhoewel passend in hun visie, houdt geen rekening met het standpunt van Putte zoals vertolkt door het college op 22/12, de mobiliteitsdienst, het goedgekeurde mobiliteitsplan en de adviezen van Vlaanderen. Het plan is gebaseerd op een hele reeks enkele richtingen en dwingt iedereen Peulis te verlaten via de Peulisstraat. Een gegarandeerd chaos ’s morgens aan de Kai, nog steeds doorgaand verkeer, geen autoluwe woonstraten en bovendien hopen tijdverlies voor inwoners aan de westelijke kant van Peulis. Bovendien zal een heel deel van bewoners van Harent zijn weg zoeken via kleinere wegen om dan via Krankhoeveweg en Krankhoevelei de N15 te bereiken.

Dat CD&V Putte de belangen van de inwoners van Putte niet vooropstelt is onaanvaardbaar. Het plan van een buurgemeente overnemen getuigt van weinig visie. Collegebeslissingen niet verdedigen en je coalitiepartner een pad in de korf trachten te zetten is deloyaal gedrag. Ik wens de burgemeester dan ook veel succes als zij op de geplande infovergadering van 16 februari het plan Bonheiden gaat verdedigen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is