N-VA Putte stelt lijsttrekker en top 5 komende gemeenteraadverkiezingen voor

Op 30 maart 2018, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Verkiezingen 2018

Binnen een half jaar trekken we op 14 oktober met z’n allen naar de stembus om de nieuwe gemeenteraden te kiezen. Het bestuur van N-VA Putte verkoos huidig schepen Jeroen De Cuyper tot lijsttrekker. Jeroen is 1ste schepen van onze gemeente en bevoegd voor lokale economie, sport en leefmilieu. Ook de plaatsen 2 tot en met 5 op de lijst werden reeds ingevuld. Tijdens de persconferentie van 30 maart werden de kandidaten en de 5 krachtlijnen van het programma voorgesteld.

N-VA Putte trekt als onafhankelijke niet gebonden partij naar de kiezer met een sterk programma en een mooie toekomstvisie voor onze gemeente. Met wat andere partijen doen (kartels ed.) zijn we niet bezig, we gaan uit van eigen kracht en schrijven ons eigen verhaal. Er is hard gewerkt op basis van ons programma van 2012 met tal van realizaties maar er liggen nog heel wat uitdagingen voor ons. In de komende weken weken en maanden zal ons programma van 2018 vorm krijgen en opgehangen worden aan de vijf krachtlijnen. Deze krachtlijnen worden verder in dit artikel kort toegelicht.  Onze ambitie is beter doen dan in 2012, toen we als nieuwe partij een prachtig resultaat haalden. Dit zouden we na 6 jaar werken en beleid voeren graag vertaald zien in een beter resultaat.

Voorstelling lijstrekker en plaatsen 2 tot 5

Jeroen De Cuyper: “Het was een ongelofelijke eer om schepen te mogen zijn van de gemeente Putte. Ik denk ook dat we trots mogen zijn op de verwezenlijkingen. We hebben de voorbije legislatuur een mooi traject gelopen, er staan nog uitdagende projecten in de steigers en we hebben ook een sterke toekomstvisie voor onze gemeente. Het financiële kompas van de gemeente Putte wijst eveneens opnieuw de juiste richting uit. Goede troeven dus om onze geweldige uitslag van 2012 nog te verbeteren.”

Eerste vrouw op de lijst op plaats 2 is Nicole De Preter, die na enkele jaren inzet achter de schermen nu op het voorplan treedt, en op plaats 5 vinden we jongerenverantwoordelijke van de afdeling Sanne Ribbens. De plaatsen 3 en 4 worden ingenomen door zetelende schepenen Bert Rousseau en Peter De Vooght. 

Hierbij een korte voorstelling van de kandidaten:

Lijsttrekker -  Jeroen De Cuyper, 38 jaar, Beerzel. Alleenstaand, papa van Sien, schepen van sport, leefmilieu, lokale economie. 

“Ik wil me verder inzetten voor een sportbeleid dat mensen maximaal laat sporten, zowel in groep als individueel, in de beste omstandigheden en met een ruim aanbod aan kwalitatieve   sportinfrastructuur. Op vlak van leefmilieu wil ik onder meer de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark verder verduurzamen, en blijvend inzetten op het afvalverhaal met problematieken als sluikstort en zwerfvuil.”

Plaats 2 - Nicole De Preter, 57 jaar, Beerzel. Gehuwd,  mama van 2 zonen en oma van 2 kleinkinderen, actief in de zorgsector. 

“Ik wil me inzetten voor een veilige, propere gemeente waarin elke burger zich goed kan voelen.”

Plaats 3 - Bert Rousseau, 44 jaar, Putte, samenwonend, industrieel ingenieur bij Water-link, OCMW-voorzitter en schepen van financiën, sociale zaken en armoedebestrijding.

"Ik sta voor een efficiënt openbaar bestuur met een gezond financieel beleid. Concreet wil dit zeggen blijven investeren,  een daling van de gemeentelijke schuld en zo laag mogelijke belastingen. Wat betreft sociale zaken bewaak ik het evenwicht tussen rechten en plichten waarbij het activeren van alle inzetbare personen centraal staat. Een vast inkomen is immers het beste middel is om armoede te bestrijden.”

Plaats 4 - Peter De Vooght, 43 jaar, Peulis. Papa van drie, zelfstandige in de bouwsector, schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit.

“Als Schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening sta ik voor een actief mobiliteitsbeleid met aandacht voor de zwakke weggebruiker en de leefbaarheid van woonbuurten. Ook dorpskernvernieuwing en het behoud van onze open landschappen is voor mij een speerpunt.”

Plaats 5 - Sanne Ribbens , 26 jaar, Putte. Gehuwd met Bjorn en zwanger van hun eerste kindje, juriste, commercieel/juridisch medewerker bij Quares.

“Een goed uitgebouwd beleid rond kind & jeugd is niet meer weg te denken uit een moderne gemeente. Hier wil ik voor gaan.”

 

Krachtlijnen van ons programma

Hieronder de krachtlijnen die als kapstok zullen dienen bij de verdere uitwerking van het programma.

* Een financieel gezond en modern Putte

 • Gezond financieel beleid.
 • Gemeentelijke schuld nog verder afbouwen.
 • Gemeentelijke belastingen nog verlagen.
 • Ruimte om te blijven investeren (oa in de vernieuwing van de dorpskernen, maar ook in dienstverlening).

* Een actief en bruisend Putte

 • Blijvend investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur en promoten van sport als motor van een ruimer gezondheidsverhaal.
 • Garanderen van een kwalitatief aanbod kinderopvang, en een gevarieerd aanbod voor de jeugd.
 • Maximale ondersteuning van verenigingen (jeugd-, sport-, cultureel), onder meer via uitleendienst en logistiek.

* Een mobiel en verkeersveilig Putte 

 • We blijven verder inzetten op het fietsvriendelijker maken van onze gemeente. Nieuwe fietspaden, trage verbindingen en veilige oversteekplaatsen staan hoog op het programma.
 • Ook het terugdringen van sluipverkeer en het verhogen van de algemene verkeersveiligheid staan met stip genoteerd. ANPR-camera’s en het weren van doorgaand vrachtverkeerinde kernen moeten hiertoe bijdragen.

* Een zorgzaam Putte met oog voor senioren  

 • Blijven organiseren van opleidingen en informatieve en recreatieve activiteiten voor senioren, dit zo veel mogelijk in samenwerking met verenigingen en organisaties.
 • Het kwalitatieve aanbod van het dienstencentrum uitbreiden naar de deelgemeenten.
 • Senioren ondersteunen in de actieve rol die zij opnemen in de gemeenschap en bij het vrijwilligerswerk dat velen van hen doen. Erkenning van de rijke beroeps- en levenservaring van senioren door inschakeling bij opleidingen en activiteiten.
 • Stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid van senioren zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

* Een groen, duurzaam en proper Putte

 • Nog meer inzetten op netheid openbaar domein
 • Maximaal behouden van de open ruimte
 • Verder verduurzamen gemeentelijke gebouwen (oa brandstofcel) en wagenpark (elektrische wagens, oplaadpunten…)
 • Strijd tegen zwerfvuil/sluikstort (opruimacties groene peters/meters, handhaving camera’s) onverminderd verderzetten
 • Verderzetten pionierswerk afvalverhaal, afvalberg nog verder verkleinen door focus op sorteren, recycleren, composteren, circulaire economie

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is