OCMW Putte lost vervroegd schulden af

Op 20 november 2015, over deze onderwerpen: Financiën, OCMW

Het OCMW van Putte beschikt over gelden welke voortkomen uit de verkoop van onroerende goederen. Het totale bedrag van verkopen van de afgelopen periode overstijgt ruim het nodige investeringsbudget voor de volgende jaren. Omdat het niet raadzaam is deze gelden te beleggen, lijkt het meer zinvol en economisch te verkiezen om bepaalde leningen vervroegd terug te betalen, zodat de exploitatiekosten in de toekomst dalen.

 Op deze manier kan het overeengekomen bedrag van de gemeentelijke bijdrage (1,6 miljoen euro gedurende elk jaar van het huidige meerjarenplan) behouden blijven.

De voorwaarden voor vervroegde aflossingen van al de lopende leningen van het OCMW werden individueel bekeken. Zo werd er een lening gevonden met een openstaand kapitaal van 165.242,79 euro die destijds aangegaan werd voor de bouw van de transitwoningen aan de Mechelbaan. Deze lening heeft een looptijd tot 2036 en heeft een herzieningsdatum in december 2015.

Indien de lening op die herzieningsdatum vervroegd wordt afgelost, is er geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd en kan dus het zuivere kapitaal afgelost worden zonder enige extra kost van intresten of vergoedingen.

De OCMW raad heeft op voorstel van de voorzitter unaniem beslist om deze lening vervroegd af te lossen. “Ook voor de volgende jaren wordt bekeken of er extra kapitaalaflossingen mogelijk zijn om de schuldenlast van het OCMW bijkomend af te lossen. Op die manier scheppen we de nodige ruimte om in de komende jaren de steeds wijzigende uitdagingen van ons OCMW aan te kunnen zonder extra middelen vanuit de gemeentekas”, besluit de OCMW-voorzitter Bert Rousseau.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is