VDAB en de OCMW’s van Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver gaan nauwer samenwerken om meer inwoners aan werk te helpen

Op 16 december 2016, over deze onderwerpen: OCMW

De OCMW’s van de vier Bodukap-gemeenten Bonheiden, Duffel, Putte en SInt-Katelijne-Waver en VDAB zullen in de toekomst actiever en gezamenlijk werk maken van een inclusief beleid. De vijf partners hebben dat engagement vandaag officieel bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Een nauwe en geïntegreerde samenwerking moet ervoor zorgen dat meer inwoners hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. 

 

De OCMW’s en VDAB zullen actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “VDAB is de regisseur van de arbeidsmarkt, maar bepaalde aspecten van de werkloosheid kunnen wij niet alleen oplossen. Door met de lokale besturen de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten en is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB dit duurzaam partnerschap verankeren”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB.  Dagelijks helpen medewerkers van de OCMW’s kansarme inwoners verder, opdat niemand uit onze gemeenten uit de boot valt. “Net zoals een diploma nog altijd de beste garantie is op een job, is werk nog altijd de beste garantie tegen armoede. Binnen de OCMW’s proberen we kansarme inwoners voor te bereiden op werk(ervaring), bijvoorbeeld via een activeringstraject dat zo goed mogelijk aansluit bij het vinden van een job op de arbeidsmarkt”, vertelt Dave Van Oosterwyck, voorzitter van OCMW van Sint-Katelijne-Waver. “We kunnen er in ieder geval voor zorgen dat onze mensen de beste kansen krijgen om voorgoed gelanceerd te zijn in het leven.”  De OCMW’s en VDAB willen voor elke werkzoekende het beste traject

De OCMW’s en VDAB willen voor elke werkzoekende het beste traject op maat uittekenen. Dit doen ze door onderling af te stemmen wie welke begeleiding oppakt én door het aanbod van opleiding, werkervaring en alle binnen het partnerschap beschikbare instrumenten in te zetten over de organisaties heen. Er zal ingezet worden op maximale uitwisseling van expertise en via de toegang tot de elektronische databanken van VDAB kunnen duale trajecten vlotter dan ooit verlopen. 

De zes actiedomeinen 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten en VDAB uit zich specifiek in zes actiedomeinen. 

 Actiedomein 1: Versterkte communicatie tussen VDAB en OCMW’s

VDAB en OCMW werken samen aan het activeren van leefloongerechtigden. De OCMW’s krijgen hiervoor toegang van VDAB in ‘Mijn Loopbaan voor Partners’. Het OCMW informeert de leefloongerechtigden over deze informatie-uitwisseling.

VDAB en de OCMW’s werken verder aan een efficiënte afstemming op cliëntniveau zoals de onderlinge communicatie op vlak van hulpverlenings- en trajectplannen, een klantvriendelijke overdracht van cliënten van de ene organisatie naar de andere naargelang de focus in het traject. Het is belangrijk om elkaars werking goed te kennen en op de hoogte te blijven van belangrijke wijzigingen.  We voorzien op regelmatige tijdstippen infomomenten en ontmoetingsmomenten met de mogelijkheid tot om bepaalde dossier te bespreken. Zowel VDAB als de OCMW’s nemen hiervoor het initiatief. 

Actiedomein 2: OCMW’s leiden leefloongerechtigden toe naar VDAB; VDAB ondersteunt de OCMW’s bij het onderzoek van de bemiddelbaarheid naar werk van leefloongerechtigden 

Het OCMW kan cliënten helpen om zich in te schrijven als werkzoekende. Maatschappelijk werkers van het OCMW kunnen samen met de cliënt de inschrijving regelen vanop het OCMW. VDAB en OCMW wisselen informatie uit over de geplande en ondernomen stappen naar werk en versterken zo elkaars aanpak. OCMW’s zullen gemakkelijker met de VDAB afspraken kunnen maken voor een screening van cliënten naar hun mogelijkheden en beperkingen op de arbeidsmarkt. 

Actiedomein 3: De OCMW’s registreren  in Mijn Loopbaan voor Partners 

Het OCMW zal in het informaticasysteem van VDAB informatie kunnen raadplegen en die aanvullen met de eigen informatie. Zo zullen beide partners beter op de hoogte blijven van de trajecten die ze voor een werkzoekende opstarten.

Actiedomein 4: De OCMW’s en VDAB streven ernaar dat de leerwerknemer in kader van sociale tewerkstelling doorstroomt naar een job of een opleiding

 OCMW en VDAB houden geregeld cliëntoverleg waarbij ze voor OCMW-cliënten de nood aan sociale tewerkstelling bespreken voor cliënten die zowel bij OCMW als bij VDAB in begeleiding zijn. Het OCMW streeft daarbij in overleg met VDAB naar een zo groot mogelijke arbeidsmarktgerichtheid bij het inzetten van sociale tewerkstelling. 

Actiedomein 5: Kennis van het Nederlands van OCMW-cliënten wordt versterkt voor en tijdens sociale tewerkstelling  

Het versterken van de kennis van het Nederlands bij OCMW -cliënten vormt een speerpunt in het activeringsbeleid. Voor alle laagtaalvaardige cliënten stimuleert het OCMW het volgen van lessen Nederlands in een erkende onderwijsinstelling. 

Actiedomein  6: Gericht welzijnsbeleid voor alle werkzoekenden 

Sommige werkzoekenden en medewerkers uit sociale tewerkstellingsprojecten van de regio kampen met welzijnsproblematieken die hun succesvolle tewerkstelling verhinderen. De OCMW’s engageren zich om hen te helpen bij kan het vinden van de meest gepaste hulpverlening voor deze welzijnsproblematieken. Dit kan zowel hulpverlening van het OCMW als van andere welzijnsorganisaties zijn, zoals het Centrum voor Maatschappelijk welzijn en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. VDAB en de OCMW’s werken hiervoor een gepast systeem voor toeleiding uit.

 

Voor meer info, contacteer Bert Rousseau, voorzitter OCMW Putte.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is