Programma

In de komende weken en maanden zal ons programma van 2018 vorm krijgen en opgehangen worden aan de volgende vijf krachtlijnen:

* Een financieel gezond en modern Putte

 • Gezond financieel beleid.
 • Gemeentelijke schuld nog verder afbouwen.
 • Gemeentelijke belastingen nog verlagen.
 • Ruimte om te blijven investeren (oa in de vernieuwing van de dorpskernen, maar ook in dienstverlening).

* Een actief en bruisend Putte

 • Blijvend investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur en promoten van sport als motor van een ruimer gezondheidsverhaal.
 • Garanderen van een kwalitatief aanbod kinderopvang, en een gevarieerd aanbod voor de jeugd.
 • Maximale ondersteuning van verenigingen (jeugd-, sport-, cultureel), onder meer via uitleendienst en logistiek.

* Een mobiel en verkeersveilig Putte 

 • We blijven verder inzetten op het fietsvriendelijker maken van onze gemeente. Nieuwe fietspaden, trage verbindingen en veilige oversteekplaatsen staan hoog op het programma.
 • Ook het terugdringen van sluipverkeer en het verhogen van de algemene verkeersveiligheid staan met stip genoteerd. ANPR-camera’s en het weren van doorgaand vrachtverkeerinde kernen moeten hiertoe bijdragen.

* Een zorgzaam Putte met oog voor senioren  

 • Blijven organiseren van opleidingen en informatieve en recreatieve activiteiten voor senioren, dit zo veel mogelijk in samenwerking met verenigingen en organisaties.
 • Het kwalitatieve aanbod van het dienstencentrum uitbreiden naar de deelgemeenten.
 • Senioren ondersteunen in de actieve rol die zij opnemen in de gemeenschap en bij het vrijwilligerswerk dat velen van hen doen. Erkenning van de rijke beroeps- en levenservaring van senioren door inschakeling bij opleidingen en activiteiten.
 • Stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid van senioren zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

* Een groen, duurzaam en proper Putte

 • Nog meer inzetten op netheid openbaar domein
 • Maximaal behouden van de open ruimte
 • Verder verduurzamen gemeentelijke gebouwen (oa brandstofcel) en wagenpark (elektrische wagens, oplaadpunten…)
 • Strijd tegen zwerfvuil/sluikstort (opruimacties groene peters/meters, handhaving camera’s) onverminderd verderzetten
 • Verderzetten pionierswerk afvalverhaal, afvalberg nog verder verkleinen door focus op sorteren, recycleren, composteren, circulaire economie